Vedtægter for Idrætsforening Elise Puls


§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er ”Elise Puls”

Foreningen har hjemsted på Elise Smith Skole, Ny Munkegade 13,  Aarhus C.


§ 2. Foreningens formål:

At skabe rammerne for fysisk udfoldelse blandt unge i Aarhus Midtby ved idrætsaktiviteter som appellerer til 

bredden.

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. 

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhversom tilslutter sig foreningens formål.


§ 3. Foreningens drift:

Foreningens drift finansieres ved kontingentbetaling, samt tilskud. 

Et eventuelt overskud tilfalder forening til anvendelse inden for lovens område.


§ 4. Medlemmer:

Foreningen henvender sig til børn fra 0. til 9. klasse og deres forældre. 

Herudover indgår som medlemmer af bestyrelsen to lærere fra Elise Smiths Skole som henholdsvis 

næstformand og suppleant. De to lærere udpeges af skolen.

Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen.


§ 5. Kontingent:

Der betales kontingent for den aktivitet, man deltager i.


§ 6. Foreningens ledelse:

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingenTil daglig tegnes foreningen af formanden og 

næstformanden.


§ 7. Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i april måned. 

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 9. Eventuelt


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af 

bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer og deres forældre samt lærere samt 

hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen 

træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan 

ikke stemmes ved fuldmagt.

Børn under 18 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen, og kan ikke deltage i bestyrelsen med 

stemmeret. Det kan kun deres forældre, samt de to repræsentanter indsat af Elise Smiths Skole.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside samt email til registrerede 

medlemmer med 4 ugers varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden for bestyrelsen i 

hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter 

højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 50% af foreningens 

medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker 

skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.


§ 8. Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af 5 personer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde 

sted.

Ved den første generalforsamling vælges 3 medlemmer samt 1 suppleanter for en periode af 2 år og 2 

medlemmer og 1 suppleanter for en periode af 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

 1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt


  1. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt


  1. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.


De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er 

almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet 

fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at en fravigelse 

ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den 

folkeoplysende forening.


§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud for anviste 

lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når

formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, 

næstformanden og referenten.


Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den 

fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.


§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Foreningens 

regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). 

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i 

lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Aarhus Kommune sammen med 

ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige 

medlemmer af bestyrelsen og revisor.

Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke 

være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinien så 

nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Aarhus Kommune foretager stikprøve kontrol.


§ 11. Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen. Ved forfald af den ene af disse tegnes 

den af kassereren og den tilbageværende person.


§ 12. Hæftelse:

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har 

modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, 

der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke 

personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende 

formue.


§ 13. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Sport & Fritid for at sikre, at de til stadighed opfylder 

lovens krav.


§ 14. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.


Vedtaget på stiftende generalforsamling den 4.februar 2014


På første ordinær generalforsamling valgtes som bestyrelse: 

Formand : Nikolaj Eldrup

Næstformand: Kristian Rahbjerg

Kasser: Rolf Kejser

Medlem: Rikke 

Medlem Steen 

Som revisor :         Som Revisor suppleant:Hold i dag

Instagram